Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dziecko

Zgodnie z obowiązującym prawem dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Takie prawo wynika z przekonania, że dzieci ze względu na swój ograniczony rozwój psychofizyczny nie mają jeszcze możliwości kierowania własnym postępowaniem. W związku z tym odpowiedzialność za ich działania spoczywa na opiekunach.

Warto wiedzieć, że jeśli działanie dziecka spowoduje powstanie jakiejś szkody materialnej, rodzice lub opiekunowie nie zostaną obciążeni automatycznie. Odpowiedzialność ponosi osoba sprawująca nadzór nad dzieckiem i jedynie w przypadku, kiedy można udowodnić, że tego nadzoru nie sprawowała w odpowiednio sposób. Oznacza to na przykład, że za szkody popełnione przez dziecko w czasie szkolnej wycieczki odpowiedzialności nie ponoszą rodzicie, a nauczyciel, który nad dzieckiem sprawował opiekę. Jednocześnie nauczyciel będzie musiał pokryć koszty jedynie w przypadku, jeśli zaniedbał swoją pracę. Inaczej na przykład wygląda sytuacja jeśli zostawimy młodsze dzieci pod opieką starszego rodzeństwa – taka sytuacja może bowiem zostać uznana za niewystarczający nadzór. Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów jest więc po prostu pilnowanie dziecka. W ten sposób nawet jeśli przypadkiem coś zostanie zniszczone, nie będziemy ponosili odpowiedzialności finansowej.